Thông tin điều hành

Số/Ký hiệu Trích yếu Đính kèm
212/KH-UBND Đảm bảo an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
179-KH-TU Thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TW ngày 21/10/2022 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới”
67/QĐ-ATTP Về việc công khai quyết toán thu, chi ngân sách năm 2018
155/2018/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế
115/2018/NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm
15/2018/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm
279/2016/TT-BTC Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong công tác an toàn vệ sinh thực phẩm
1246/QĐ-BYT về việc ban hành "Hướng dẫn thực hiện chế độ kiểm thực ba bước và lưu mẫu thức ăn đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống"
335/BC-UBND Báo cáo tình hình thực hiện CT số 13/CT-TTg ngày 09/5/2016 của TTCP trong quý III năm 2017
1026/SYT-NVD V/v triển khai Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 04/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ
02/BC - ĐKTLN BC ktra liên nghành ATTP tết trung thu 2017
134/ KH-UBND Triển khai Chương trình hành động số 554-CTr/TU ngày 29/3/2017 của Tỉnh ủy thực hiện Kết luận số 11-KL/TW ngày 19/01/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng
242/ KH-UBND Kế hoạch hành động thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg về việc tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
59/ KH-UBND Triển khai thanh tra, kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm trong dịp Tết Trung thu năm 2017
103/ BC-UBND Tình hình thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 09/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ Quý I năm 2017
Số 318/BC-UBND Tổng kết thi hành Nghị định số 185/NĐ-CP ngày 15/11/2013 của Chính phủ
Số 335/BC-UBND Tình hình thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 09/5/2016 của thủ tướng Chính phủ trong quý III năm 2017
Số 337/TB-UBND Về việc thời gian làm việc mùa đông
Số 03/CT-UBND Chỉ thị về tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm và thủy sản năm 2017
Số 46/2016/QĐ-UBND Ban hành quy chế phối hợp quản lý nhà nước về hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
số 49/2016/QĐ-UBND Ban hành quy định quản lý giết mổ, vận chuyển gia súc, gia cầm và sản phẩm gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
Số 21/2017/QĐ-UBND Ban hành quy định quản lý về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
105/2017/NĐ-CP Quy định về kinh doanh rượu
31/2017/TT-BY Ban hành Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toànthuộc phạm vi được phân công quản lý của Bộ Y tế
2575/BYT-ATTP Về việc triển khai thực hiện Thông tư liên tịch số 51/2015/TTLT-BYT-BNV