Năm 2014

Stt Tên cơ sở Địa chỉ Số cấp Loại hình Ngày cấp Ngày hết hạn Ghi chú
1 Cty nước khoáng Sơn Kim Sơn Kim 1, Hương Sơn, HT 60/2014/ATTP-CNĐK Sản xuất, kinh doanh nước khoáng thiên nhiên đóng chai 2014-09-26 2017-09-26
2 Nước Coolstream Tân Lộc, Thạch Hạ, TP. Hà Tĩnh 61/2014/ATTP-CNĐK Sản xuất, kinh doanh nước uống đóng chai 2014-09-26 2017-09-26
3 Nhà hàng gà tắc Công Đoàn Ngõ 455, Đ. Trần Phú, TP. Hà Tĩnh 62/2014/ATTP-CNĐK Kinh doanh dịch vụ ăn uống 2014-11-13 2017-11-13
4 Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh Hà Tĩnh xã Thạch Hạ, TP. Hà Tĩnh 63/2014/ATTP-CNĐK Kinh doanh dịch vụ ăn uống 2014-11-20 2017-11-20
5 Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh Hà Tĩnh Thạch Bằng, Lộc Hà, HT 64/2014/ATTP-CNĐK Kinh doanh dịch vụ ăn uống 2014-11-20 2017-11-20
6 Cty TNHHMTV Lan Hoa Phường Kỳ Phương, Tx. Kỳ Anh, HT 65/2014/ATTP-CNĐK Sản xuất, kinh doanh nước uống đóng chai 2014-09-12 2017-09-12
7 Nhà hàng Hồng Thiên Hy Phường Kỳ Liên, Tx. Kỳ Anh, HT 66/2014/ATTP-CNĐK Kinh doanh dịch vụ ăn uống 2014-09-12 2017-09-12
8 Nhà hàng Hà Nam Sơn Xóm mới, Xuân Lam, Nghi Xuân 67/2014/ATTP-CNĐK Kinh doanh dịch vụ ăn uống 2014-12-17 2017-12-17
9 Hoàng Gia Phúc Hồng Lĩnh số 6, đường Nguyễn Ái Quốc, Tx. Hồng Lĩnh 68/2014/ATTP-CNĐK Kinh doanh thực phẩm chức năng 2014-12-18 2017-12-18
10 Cơ sở Thanh Ngợi TT Phố Châu, Hương Sơn 69/2014/ATTP-CNĐK Sản xuất thực phẩm chức năng 2014-12-18 2017-12-18