Cải cách hành chính
RSS

Quyết định số 28/QĐ-ATTP ngày 05/7/2023 về việc công bố công khai quyết toán thu, chi ngân sách năm 2022

Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2023 Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm

Công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2022 của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm

Ngày 16 tháng 9 năm 2022, Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm đã ban hành Quyết định số 23/QĐ-ATTP về Ban hành “Quy chế làm việc của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Hà Tĩnh”

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Căn cứ Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính; Căn cứ Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07/02/2014 của Bộ Tư pháp hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính; Xét đề nghị của Giám đốc Sở Y tế tại Văn bản số 1276/SYT-VP ngày 30/6/2017; báo cáo thẩm định của Sở Tư pháp tại Văn bản số408/STP-KSTT ngày 28/6/2017,