Năm 2024

Stt Tên sản phẩm Hiệu Cơ sở Địa chỉ Số cấp Ngày cấp Ngày hết hạn
1 Nước đá dùng liền SYNMAT Hộ kinh doanh Trần Hậu Bình Thôn Quý Linh, xã Thạch Xuân, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh Số tự công bố: 01/HKD TRAN HAU BINH/2023 2024-01-05
2 Nước đá dùng liền Giáp Hương Cơ sở sản xuất nước đá dùng liền Thái Quang Giáp Số nhà 19, ngõ 45, đường Nguyễn Xí, tổ dân phố 2, phường Bắc Hồng, thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh Số tự công bố: 01/CSSX NƯỚC ĐÁ DÙNG LIỀN THÁI QUANG GIÁP/2023 2024-01-02
3 Nước đá dùng liền Huấn Chính Cơ sở sản xuất nước đá dùng liền Lưu Thị Chính Số nhà 20, ngõ 207, đường Nguyễn Ái Quốc, tổ dân phố 2, phường Bắc Hồng, thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh Số tự công bố: 01/CSSX NƯỚC ĐÁ DÙNG LIỀN LƯU THỊ CHÍNH/2023 2024-01-02
4 Nước đá dùng liền Trình Vân Cơ sở sản xuất nước đá dùng liền Trình Vân Số nhà 78, đường 3/2, tổ dân phố 9, phường Bắc Hồng, thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh Số tự công bố: 01/CSSX NƯỚC ĐÁ DÙNG LIỀN TRÌNH VÂN/2023 2024-01-02
5 Nước đá dùng liền Trân Văn Kết Cơ sở sản xuất nước đá dùng liền Trần Văn Kết Số nhà 27, đường Nguyễn Đổng Chi, tổ dân phố 5, phường Nam Hồng, thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh Số tự công bố: Số: 01/CSSX NƯỚC ĐÁ DÙNG LIỀN TRẦN VĂN KẾT/2023 2024-01-02